השתלמות בארץ
עוד מסלולים
כללי
השתלמות בחו"ל

10.5   עמית בקרן יהיה זכאי לקבלת מילגת השתלמות בארץ מידי שנה, ובלבד שחלפו 3 שנות חברות בקרן ממועד הצטרפותו כעמית אליה, או ממועד המשיכה האחרונה.

 

10.6   בקשת העמית לקבלת מילגת השתלמות בארץ תוגש ע"ג טופס בקשת מילגה לא יאוחר מחודשיים לפני מועד תחילת ההשתלמות.

 

10.7   מילגת השתלמות בארץ שסכומה עולה על 1/3 מהסכומים שנצברו לזכותו של העמית, בקרן בעת המשיכה, דינה כדין מילגה להשתלמות בחו"ל.

 

10.8   היה ומילגה להשתלמות בארץ, סכומה אינו עולה על 1/3 מהסכומים שנצברו לזכותו של העמית בקרן בעת המשיכה, אזי הסכום הנותר בחשבון וכן סכומי ההפקדות שלאחר קבלת המילגה לצרכי ההשתלמות בארץ, ניתנים למשיכה בתום שש שנות החסכון, אשר מנינן לא יושפע בשל קבלתה.

 

10.9   בכפוף לכל דין תחויב מילגת השתלמות בארץ לצורך לימודים אקדמאים של עמית שכיר בניכוי מס במקור.

 

צור קשר


בניית אתרים