הגדרות

 הגדרה תיאור 
דין פקודת מס הכנסה (נוסח חדש) (להלן: הפקודה), תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) תשכ"ד - 1964 וכן כל חוק, תקנה צו והוראה אחרת שיחולו על פעולות הקרן, כפי שיהיו בתוקף מעת לעת.
תקנות מס הכנסה או התקנות   תקנות מס הכנסה -
כללים לאישור ולניהול קופות גמל
תשכ"ד - 1964
עמית

אדם המשלם כספים לקרן או שמשתלמים בשלו כספים לקרן, למטרת חסכון להשתלמות או הזכאי לקבל כספים ממנה.  

עמית שכיר עמית, אשר מעבידו משלם בעדו כספים לקרן למטרת חסכון להשתלמות, מתוך הכנסתו מעסק או משלח-יד, או הזכאי לקבל כספים ממנה.
עובד אדם המקבל משכורת
מעביד אדם המקבל משכורת 
משכורת   הכנסת עבודה, למעט תשלומים שניתנו לעובד לכיסוי הוצאותיו
הנציב   נציב מס הכנסה או מישהו שהסמכות הועברה אליו על פי חוק
החברה המנהלת

קרן השתלמות להנדסאים וטכנאים בע"מ, המנהלת קרן השתלמות כמשמעותה בתקנות מס הכנסה.

הקרן

קרן השתלמות, משמעותה בתקנות מס הכנסה, המנוהלת ע"י החברה המנהלת.

אם יהיה שינוי בהגדרות שלעיל, על פי הדין, ישתנו ההגדרות בתקנות אלה בהתאם לשינוי זה.

צור קשר


בניית אתרים