הצטרפות לקרן

3.1      מי אשר כשיר להצטרף לקרן וחפץ בכך, ימלא את מסמכי ההצטרפות בדייקנות וימסרם חתומים על ידו לחברה המנהלת.

 

3.2   על המבקש להצטרף כעמית בקרן לספק כל פרט הנחוץ לצורך קבלתו כעמית כפי שיידרש ע"י החברה המנהלת.

 

3.3   לפי שיקול דעתה רשאית החברה המנהלת לאשר הצטרפותו של עמית לקרן, לאשר בסייגים או לסרב לאשרה. החברה המנהלת תנמק החלטתה ותאפשר ערעור עליה, על פי נהלים שתקבע.

 

3.4   מסמכי ההצטרפות של עמית שכיר ימולאו ויחתמו ע"י העמית ומעבידו.

 

3.5   חברותו של עמית בקרן תחל לאחר שאושרה קבלתו והחל מתום החודש בו הופקדו לראשונה בחשבון העמית כספים.

צור קשר


בניית אתרים