חובות העמית

4.1   עמית יהיה חייב למלא את כל החובות החלות עליו בהתאם לכל דין ולתקנון זה.

 

4.2   עמית יהיה חייב למסור לחברה המנהלת כל פרט שיידרש על-ידה לצורך חברותו בקרן, בדייקנות ובשלמות.

 

4.3   עמית שמינה או ימנה מוטבים לענין זכויותיו הנובעות מחברותו בקרן, יהיה חייב להודיע לחברה המנהלת את שמות המוטבים - בין בטופס שיומצא לו ע"י החברה המנהלת או בדרך אחרת להנחת דעת החברה המנהלת.

צור קשר


בניית אתרים