הפקדות עמית שכיר

5.1   עמית שכיר ומעבידו יהיו חייבים בהפקדה חודשית לקרן.

 

5.2   ההפקדה תהיה מורכבת מסכום שינוכה ע"י המעביד ממשכורתו של העמית, וכן סכום שישתלם ע"י המעביד בעבור העמית.

 

5.3   בכפוף לכל דין יהיה שיעורה של הפקדה זו כמוסכם בין העמית לבין מעבידו ובלבד שהעמית ישלם אף הוא לקרן מדי חודש 1/3 לפחות מהסכום שמשלם מעבידו.

 

5.4   ההפקדה תהיה במזומנים בלבד ותתקבל בקרן לא יאוחר מ15- ימים מהיום הקבוע לתשלום משכורתו של העמית, בעד החודש לגביו הופקדה.

 

5.5   איחר המעביד במועד ההפקדה, יחוייב בנוסף לסכום ההפקדה בתוספת ריבית לפי שיעורה הקבוע בדין או בתוספת רווחי הקרן שהיו נצברים בתקופת הפיגור, לפי הגבוה מביניהם, וכן בפיצויים על פי כל דין.

צור קשר


בניית אתרים