הפקדות רטרואקטיביות

6.1   בכפוף לכל דין ועל אף האמור בסעיף 3.5 רשאי עמית לאחר שאושרה חברותו להפקיד בקרן סכומים גם בגין התקופה שטרם הצטרפותו "בפועל" אליה, מתחילת שנת המס השוטפת בתנאי שההפקדה הראשונה אכן נעשתה באותה שנת מס ובתנאי שהופקדו תשלומים לכיסוי התקופה למפרע.

 

6.2   במקרה של הפקדה רטרואקטיבית, יחושב ותק העמית ממועד הצטרפותו הרטרואקטיבית, אך לא מוקדם יותר מחודש ינואר של אותה שנת כספים בה הצטרף בפועל.

צור קשר


בניית אתרים