חשבונות העמיתים

7.1   החברה המנהלת ו/או מנהל העסקים כהגדרתו בסעיף 16.4 להלן, ידאגו לניהול תקין של חשבונות נפרדים לכל עמית ועמית בקרן וירשמו בהם מדי חודש כל הכספים העומדים לזכותו של כל עמית, לרבות רווחים או הפסדים הנצברים בקרן מדי חודש בניכוי דמי

 

ניהול כהגדרתם בתקנות מס הכנסה ופרמית ביטוח חיים קבוצתי, כהגדרתם בתקנות מס הכנסה אם ישנה, ובניכוי תשלומים ששולמו לעמית.

 

7.2   כל הפקדה של עמית בקרן או הפקדה לזכותו, תזוכה בריבית קופה שתחושב לתקופה המתחילה ביום שלאחר יום ההפקדה ומסתיימת בסוף החודש. בסעיף זה "ריבית קופה" - כמשמעותה בתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופת גמל , התשכ"ד - 1964).

       בהתאמה, כל משיכה של עמית בקרן תזוכה בריבית קופה מתום החודש בו הגיעה בקשת המשיכה לקופה ועד יום התשלום בפועל.

 

7.3   כל סכום העומד לזכות עמית בחשבונו מתחילת החודש שלאחר התקופה האמורה בסעיף 7.2 דלעיל, ישא ברווח או בהפסד הקרן המחולק עבור אותו חודש.

 

7.4   תשלום כספים לעמית לפני תום שלוש שנות חיסכון בקרן יהיה בכפוף לתקנות 3 ו4- לתקנות מס הכנסה (כללים בדבר חיוב במס על תשלום לקרן שלא אושרה ותשלום שלא כדין) תשכ"ב - 1962 המובאות להלן, כפי שתהיינה מעת לעת.

צור קשר


בניית אתרים