משיכת כספים מן הקרן

8.1  בכפוף לכל דין, יהיה עמית בקרן זכאי להשתמש בכספים שהצטברו לזכותו, כולם או חלקם, לכל מטרה, אם חלפו 6 שנים ממועד התשלום הראשון לחשבון (להלן: "מסלול החיסכון"). 6 שנים ממועד ההצטרפות לקרן, כולל הצטרפות רטרואקטיבית.             

 

8.2   עמית אשר בקשתו מועברת ע"י אחד מסניפי בנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ חתום ע"י  פקיד מורשה מטעם בנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ בתחתית הטופס ולצרף:

   א. צילום ת.ז

   ב. לצרף מסמך המעיד כי החשבון לזיכוי כספי הקרן מתנהל על שם העמית כגון: המחאה מקורית מבוטלת או אישור ניהול חשבון על ידי הבנק המנהל, מקורי או נאמן למקור.

8.3  אי צירוף המסמכים לעיל, ולחילופין בקשה שלא אושרה ע"י מורשה חתימה בבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ תוחזר הבקשה להשלמת המסמכים.

צור קשר


בניית אתרים