פרישה לגמלאות

13.1   גיל הפרישה לפי הוראות הדין

 

13.2   בכפוף לכל דין רשאי עמית בגיל פרישה למשוך כספיו מן הקרן לכל מטרה, ללא תשלום מס, אם חלפו 3 שנים ממועד ההצטרפות לקרן.

 

13.3       החליט עמית בגיל פרישה למשוך כספיו מן הקרן ולא חלפו 3 שנים ממועד התשלום הראשון לאותו חשבון, תנכה החברה המנהלת מהכספים שישולמו לו, ובכפוף לכל דין, מס במקור.

 

13.4   עמית אשר הגיע לגיל פרישה יהיה זכאי להישאר חבר בקרן, להשאיר כספיו בה ולהנות מהרווחים המחולקים על ידה.

 

13.5   המשיך העמית לעבוד לאחר הגיעו לגיל פרישה, רשאי יהיה להפקיד כספים בחשבונו ממשכורתו ומהפקדות מעבידו עבורו.

צור קשר


בניית אתרים