העברת זכויות

14.1       בכפוף לכל דין לא יהיה עמית בקרן רשאי להעביר זכויותיו כלפי הקרן או לשעבדן לאחר.

 

14.2   על אף האמור בסעיף 14.1 ובכפוף לכל דין, רשאי עמית בקרן לשעבד כספים מחשבונו (שעבוד זכותו לקבלתם במלואם או בחלקם), החל מהמועד בו רשאי היה למשוך את הכספים. מימוש שעבוד כאמור לא יחשב כהעברה לאחר.

צור קשר


בניית אתרים