כספי עמית שנפטר

במות עמית תחולנה הוראות אלה:

סכומים העומדים לזכותו של העמית בחשבונות הקרן וכן סכומים שישולמו ע"י חברת הביטוח במקרה בו היה העמית מבוטח, ישולמו כדלקמן:

 

א.    נתן עמית לחברה המנהלת הוראות בכתב אשר התקבלו לפני פטירתו, בהן ציין את מי שיקבל לאחר פטירתו את הסכומים שיעמדו לזכותו בחשבונות הקרן (להלן - הוראת נהנים), כמפורט בסעיף 4.3 לעיל, תבצע החברה המנהלת את הוראת הנהנים.

 

       נקבעו נהנים אחדים ולא נקבעו חלקיהם, יחולקו הסכומים באופן שווה ביניהם.

 

       נפטר נהנה לפני העמית ולא ניתנה הוראת העמית בעת היותו בחיים מה יעשה בחלקו של הנהנה, יחשב הדבר כאילו מעולם לא ניתנה הוראת נהנים לטובת הנהנה שנפטר והחברה המנהלת תשלם את הסכומים העומדים לזכותו של הנהנה הנפטר לנהנים הנותרים, בהתאם לחלקם היחסי בכלל הסכומים.

 

       באין נהנה נוסף תשלם החברה המנהלת בהתאם לאמור בסעיף-קטן (ב).

 

ב.    לא נתן עמית הוראת נהנים או לא ניתן יהיה לבצע הוראת הנהנים, תשלם החברה המנהלת את הסכומים העומדים לזכותו בקרן ליורשיו על-פי צו ירושה או צו קיום צוואה.

 

ג.    בכפוף לכל דין, יהיו כספים ששולמו לאחר מות העמית, כאמור לעיל, פטורים ממס.

 

צור קשר


בניית אתרים