הודעות

19.1   בבקשת הצטרפותו לקרן יציין העמית מען למשלוח הודעות אליו.

 

19.2   על העמית החובה לעדכן רישום המען שבקרן, אם חלו בו שינויים.

 

19.3   לא ציין העמית כל מען תהיה החברה המנהלת רשאית לראות בכתובתו שבמרשם התושבים, את מענו.

 

19.4   כל הודעה או מסמך שנמסרו או נשלחו לעמית בדואר רגיל למענו כפי הופעתו ברישומי החברה המנהלת יחשבו כאילו נמסרו לעמית תוך פרק הזמן הרגיל לקבלתו של מכתב בדואר רגיל.

 

צור קשר


בניית אתרים